Greek Listening #10: More Greek Phrases and Proverbs| Greek Comprehension

Today’s Greek listening exercise (#10) is dedicated to phrases, expressions, and proverbs we use in Greek. Can you easily follow this Greek comprehension exercise?

Read the script:

Γεια σας, ελπίζω να περνάτε όμορφα την περίοδο αυτή των γιορτών.

Hello, I hope you have a nice time during this holiday season.

Σήμερα θα μιλήσουμε για φράσεις και παροιμίες που χρησιμοποιούμε

Today we will be talking about phrases and proverbs that we use

στην Ελλάδα. H πρώτη παροιμία που μπορείτε να αρχίσετε

in Greece. The first proverb you can start

να χρησιμοποιείτε είναι «τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια».

using is “what meows on the roof tiles”.

Νιάου-νιάου με «ν» είναι ο ήχος που βγάζει η γάτα.

Niaou-niaou with an “n” is the sound that the cat makes (in Greek).

Το αντίστοιχο «meow» στα αγγλικά.

The equal of “meow” in English.

Είναι ένας ήχος που υποτίθεται αντιλαμβάνονται όλοι.

It is a sound that supposedly everyone understands.

Ακόμα και τα μικρά παιδιά ξέρουν ότι η γάτα βγάζει αυτόν τον ήχο.

Even small children know that the cat makes that sound.

Οπότε χρησιμοποιούμε αυτή την φράση «τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια»

So, we use this phrase “what meows on the roof tiles”

όταν ξέρουμε ότι η απάντηση σε μια ερώτηση είναι πολύ προφανής.

when we know that the answer to a question is very obvious.

Για παράδειγμα, είδα την Ιωάννα να βγαίνει από το γραφείο του διευθυντή

For example, I saw Ioanna exiting the director’s office

στεναχωρημένη. Λέτε να της έκαναν επίπληξη;

(looking) upset. Do you think she got scolded?

Τότε κάποιος απαντάει «τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια»

Then someone responds “what meows on the roof tiles”

Και εννοεί ότι φυσικά και της έκαναν επίπληξη.

And he means that they obviously scolded her.

Μια άλλη φράση που καλό είναι να σημειώσετε είναι

Another phrase you should note down is

«στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα».

“on the deaf man’s door, you can knock as much as you want.”

Και φυσικά την χρησιμοποιούμε όταν ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος

And we obviously use it when we know that someone

δεν είναι δεκτικός. Δεν ακούει τις συμβουλές των άλλων και εμμένει

is not on the receiving side. He doesn’t take advice and holds onto

στις δικές του παγιωμένες ιδέες. Τότε λέμε ότι όσο κι αν χτυπάς

his own persisting ideas. We then say that no matter how long you knock

την πόρτα του, εκείνος δεν θα απαντήσει. Γιατί δεν θέλει να ακούσει

on his door, he won’t answer. Because he doesn’t want to listen

αυτά που έχουν να του πουν οι άλλοι. Είναι σαν μια φράση που

to what others have to say. It’s like a phrase that

χρησιμοποιούμε συχνά στα αγγλικά όταν λέμε «μιλάω σε έναν τοίχο».

we often use in English when we say “like talking to a wall”.

«Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια».

“What the fox can’t reach, are just hooks”.

Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το από που προέρχεται η φράση.

There are many variations for the origin of this phrase.

Λένε ότι ίσως προέρχεται από τον Αίσωπο κι από μία ιστορία στην οποία

They say it probably originates from Aesop and a story in which

μια αλεπού δεν μπορεί να φτάσει ένα τσαμπί σταφύλια το οποίο βρίσκεται

a fox can’t reach a bunch of grapes that is positioned

ψηλά, επομένως λέει ότι αυτά είναι απλά κρεμαστάρια, είναι κάποια πράγματα

at a high point, so (the fox) says that these are just hangers; things that

που κρέμονται και δεν έχουν κάποια αξία να της προσφέρουν.

Just hang there and have no value for her.

Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτή την φράση όταν κάποιος απαξιεί κάποιο

We usually use this phrase when someone disregards an

κατόρθωμα, το κατόρθωμα κάποιου που έχει πετύχει πολλά πράγματα

achievement; the achievement of someone who achieved many things

στην ζωή του, επειδή είτε ζηλεύει, είτε ξέρει ότι δεν θα μπορέσει ποτέ

in his life, because he is either jealous, or knows that he will never be

να καταφέρει το ίδιο.

able to do the same.

Μια άλλη φράση που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά είναι το

Another phrase we often use is

«συν Αθηνά και χείρα κίνει».

“with Athena move also your hand”.

Το οποίο προέρχεται επίσης από τον Αίσωπο – για αυτή την

That derives from Aesop as well – for this

συγκεκριμένη φράση ξέρουμε σίγουρα ότι προέρχεται από τον Αίσωπο

specific phrase we know that it definitely derives from Aesop

Όπου ένας ναυαγός που βρίσκεται φυσικά στην θάλασσα

A castaway who is of course in the sea

Και προσπαθεί να μην πνιγεί, προσεύχεται στην θεά Αθηνά

And tries not to drown, prays to goddess Athena

Χωρίς όμως να κουνάει το χέρι του για να κολυμπήσει

But he doesn’t move his hands to swim

και να μείνει στην επιφάνεια.

and stay afloat.

Με αυτή την φράση ουσιαστικά λέμε οκ, καλές οι προσευχές

With this phrase we are basically saying ok, prayers are fine

Καλή η πίστη στον Θεό, στο σύμπαν, σε μια υπέρτατη δύναμη

Faith to God, the universe, to any supernatural power is fine

όμως πρέπει κι εμείς από μόνοι μας να προσπαθούμε να σώσουμε

but we also have to try to save

τον εαυτό μας και να κάνουμε ορισμένες κινήσεις για να

ourselves and take some actions to

βελτιώσουμε την ζωή μας.

improve our lives.

Μία άλλη φράση που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά είναι το

Another phrase we use a lot is

«σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει».

“a barking dog does not bite”.

Φυσικά αυτό δεν ισχύει, μπορεί ένα σκυλί να γαβγίζει και να σε δαγκώσει.

Of course, this doesn’t always apply, a dog may bark and bite you.

Ωστόσο αναφερόμαστε περισσότερο σε ανθρώπους που είναι φωνακλάδες

However, we mostly refer to people who are loud

που φωνάζουν πολύ, τους αρέσουν οι εντάσεις, αλλά ταυτόχρονα

and scream a lot, who like tensions but, at the same time,

είναι άνθρωποι που φοβούνται και χρησιμοποιούνε την φωνή τους για να

there are fearful people who use their voice to

προστατέψουν τον εαυτό τους. Όπως ακριβώς μπορεί να κάνει

protect themselves. Just like

ένα σκυλί το οποίο μπορεί να φοβάται και μπορεί να γαβγίζει

a dog that might be scared and barking

για να μην το πλησιάσεις. Μια άλλη φράση είναι το

to keep you away. Another phrase is

«ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια» – και αυτή την φράση

“the devil has multiple legs” – this phrase is

την χρησιμοποιούμε κυρίως όταν συμβαίνουν πάρα πολλές κακοτυχίες

mostly used when many misfortunes affect

σε έναν άνθρωπο ή και σε μία πόλη, σε μία χώρα, σε μία περιοχή τέλος

a person or even a town, a country, or generally an area.

πάντων. Και αυτό που φυσικά εννοούμε είναι ότι μπορούν να συμβούν

And what we obviously mean is that many bad things

πολλά κακά την ίδια στιγμή. Μία άλλη φράση είναι

can happen at the same time. Another phrase is

«τα ράσα δεν κάνουν τον παπά».

“the cassock doesn’t make the priest”.

Τα ρούχα που φοράει κάποιος, η αμφίεσή του, δεν είναι αρκετά

Someone’s clothes, their appearance, are not enough

για να τον χαρακτηρίσουν. Μπορεί κάποιος να φοράει στολή γιατρού

to characterize them. Someone might be wearing a doctor’s robe

και να μην είναι γιατρός ή μπορεί να είναι γιατρός και να έχουμε συνδυάσει

and is not a doctor or he might be a doctor and we have combined

αυτή την ιδιότητα με την ηθική, με την αγάπη για τον άνθρωπο,

this profile with morality, humanism,

με την βοήθεια – όμως ο συγκεκριμένος γιατρός να μην έχει κανένα από αυτά

with providing help – but this specific doctor might have none of these

τα χαρακτηριστικά. Μια άλλη φράση είναι «Βασιλικός κι αν μαραθεί

characteristics. Another phrase is “Basil, even if dried out,

την μυρουδιά την έχει». Και εδώ αναφερόμαστε κυρίως σε ανθρώπους

preserves its smell”. Here we refer mostly to people

ηθικούς, μορφωμένους, που έχουν κάποιες αξίες στην ζωή

who are moral, educated, with certain values in their lives

και ακόμα και στις δυσκολίες καταφέρνουν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά

who even in difficult circumstances are able to preserve their dignity

τους. Μια άλλη φράση είναι το «βγάζει κι απ’ την μύγα ξύγκι».

Another phrase is “(he/she) removes the suet out of the fly”.

Και εδώ αναφερόμαστε σε ανθρώπους που προσπαθούν

In this case we refer to people who try

μέσα από το οτιδήποτε διαθέτουν να βγάλουν χρήματα.

through everything to make money.

Πρόκειται για φιλοχρήματους ανθρώπους που μπορεί να πουλήσουν

It’s about people who love money and might sell

τις τρύπιες κάλτσες τους, αντί να τις πετάξουν, να ζητήσουν

their ripped socks, instead of throwing them away, or ask

χρήματα ακόμα και για τα αποφάγια τους. Να χρησιμοποιήσουν οτιδήποτε

for money even for their leftovers. They might use anything

έχουν στην διάθεσή τους για να βγάλουν κάποια περισσότερα χρήματα.

in their possession to make some extra money.

Αυτή είναι λοιπόν η φράση: «βγάζει κι απ’ την μύγα ξύγκι».

This is the phrase for this case: “(he/she) removes the suet out of the fly”.

Τέλος, η τελευταία φράση/παροιμία που θα σας πω σήμερα είναι το

Finally, the last phrase/proverb that I will be mentioning today is

«μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα», την οποία την χρησιμοποιούμε όπως και

“there is a cliff in the front and a stream behind me”, which we use just like

την φράση «ανάμεσα στην Σκύλλα και την Χάρυβδη». – την οποία

the phrase “between Scylla and Charybdis”. – which we know

την ξέρουμε από την μυθολογία, όπως έχουμε δει σε αυτό εδώ το κανάλι.

from mythology and have encountered in this channel.

Νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα σε τι αναφέρεται αυτή η φράση.

I think we can easily tell what this phrase refers to.

Όταν βρισκόμαστε σε καταστάσεις στις οποίες δεν έχουμε πολλές επιλογές

When we are in situations in which we don’t have many options

  • ό,τι επιλογή και να πάρουμε ξέρουμε ότι κάτι θα χάσουμε.
  • Whatever we choose, we’ ll be at a loss.

Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμες αυτές τις φράσεις.

I hope you found these phrases useful.

Να περνάτε όμορφα αυτές τις μέρες και θα τα πούμε σύντομα, την Τετάρτη!

Enjoy your time these days and we’ll talk soon, on Wednesday!

Εάν δεν έχετε κάνει ποτέ εγγραφή σε αυτό το κανάλι, μην ξεχάσετε να

If you have never subscribed to this channel, don’t forget to

πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι που γράφει «subscribe»/ «εγγραφή»,

press the red button saying “subscribe”/ “””,

ανάλογα με την γλώσσα στην οποία έχετε τον λογαριασμό σας εδώ

depending on the language your account is using here

στο YouTube και ναι θα τα ξαναπούμε, γεια σας!

on YouTube and we will be seeing each other again, bye!